کمربند کار در ارتفاع ورکمن workman جهت استفاده در پروژه های ساختمانی و داربست

www.darbastan.com
پنجشنبه, 01 خرداد 1399
تهران
165

کمربند کار در ارتفاع ورکمن workman    ‌ جهت استفاده در پروژه های ساختمانی و داربست برای ایمنی کارگران توانایی تحمل ۱۸۰۰کیلو وزن و دارای شوکرتوجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

کمربند کار در ارتفاع ورکمن workman جهت استفاده در پروژه های ساختمانی و داربست کمربند کار در ارتفاع ورکمن workman جهت استفاده در پروژه های ساختمانی و داربست کمربند کار در ارتفاع ورکمن workman جهت استفاده در پروژه های ساختمانی و داربست
منوی سریع